Jezírkové centrum Čeperka | Jezírkopedie
7351

Jezírkopedie

 • Koupací jezírko nebo biobazén ?

 

 

 • Koupací jezírka

  Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou bez přítoku. Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj. Pro čistou vodu je totiž důležitá rovnováha všech organismů, tzn. vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu. Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku. Fytoplankton, v koupacích jezírkách především jednobuněčné, koloniální a vláknité řasy, se v omezené míře vyskytuje v jezírku neustále. Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje její úživnost (trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Ten by u koupacích jezírek měl dosahovat maximálně do 0,035 mg/l. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňuji pravidelným řezem rostlin a odsáváním sedimentů. Velmi zjednodušeně to funguje takto: živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu (především jednobuněčných řas), jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Při těchto procesech vzniká na dně jezírka sediment, kde jsou živiny nějakou dobu vázány, než dojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu dříve, než zmineralizuje, odstraníme živiny z tohoto koloběhu.
  Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na 3 typy. (TYP I, II, III)

   

  Biobazény

  Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány ne menší ploše, není údržba časově příliš náročná a lze ji částečně automatizovat. (TYP IV, V)

 • Typ I. Přírodní koupací jezírko
 • Typ II. Koupací jezírko s odsáváním hladiny
 • Typ III. Koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem
 • Typ IV. Biobazén s jednoduchým biofiltrem
 • Typ V. Biobazén s větším množstvím techniky

 

 • Typ I. Přírodní koupací jezírko

  Přírodní koupací jezírko (Typ I) imituje stojatou vodu v tůni nebo rybníce. Jezírko není vybaveno žádným technickým zařízením. Úprava vody probíhá prostřednictvím zooplanktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal.

  Užitková zóna by měla mít hloubku 2 – 2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny, která tvoří ½ – 2/3 celkové plochy jezírka a je osázena rostlinami. Rozdílná hloubka vody a vyšší obsah fosforu v jezírku umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a zvětšují povrch vodního díla, čímž nabízejí větší plochy pro bakterie, řasy a živé organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík.

  Péče o jezírko není příliš náročná. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment.

 • Typ II. Koupací jezírko s odsáváním hladiny

  Principy a procesy odebírání živin jsou stejné jako u typu I. Kromě toho jsou z hladiny odebírány nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu.

  Péče o jezírko je podobná jako u typu I. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment. Navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat skimmer.

 • Typ III. Koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem

  Poměr užitkové a regenerační zóny může být 60-40 %. V jezírku typu III probíhají stejné procesy a principy jako u typu II. Navíc je zde vybudován mineralizační filtr – zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení organických substancí a živin. Ty se za podmínek nízkého obsahu kyslíku sbírají a mineralizují. Významnou funkcí mineralizačního filtru je sorpce bakterií na jemných částicích filtru. Voda vystupující z mineralizačního filtru obsahuje ve zvýšené míře minerální (rozpuštěné) ortofosforečnany, a proto je mineralizační filtr kombinován se zařízením, které váže fosfor. Toto řešení je vhodné v situaci, kde se občas nárazově zvýší počet koupajících se osob.

  Péče je obdobná jako u typu II. Po delší odstávce (např. po zimním období) je nutné mineralizační filtr řádně propláchnout.

 • Typ IV. Biobazén s jednoduchým biofiltrem

  Tento typ biobazénu svým charakterem připomíná neznečištěný nížinný tok. Pomocí čerpadel s 24 hodinovým provozem v něm voda permanentně cirkuluje a prochází přes biofiltr. Skimmerem protéká více než 100 % objemu vody v jezírku za den. Rostlinami je osázeno maximálně 30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně. Vzhledem k tomu, že nárůstem biofilmu dochází ke zvýšené spotřebě dusíku je nutno jej do systému pravidelně doplňovat ve formě speciálních hnojiv.

  Péče spočívá v odstraňování sedimentu, pravidelném odstraňování narostlého biofilmu a hnojení dusíkem.

 • Typ V. Biobazén s větším množstvím techniky

  Biofiltr je většinou umístěný mimo vlastní biobazén. Substrát v bioflitru může svým složením doplňovat chybějící dusík. Součástí technologie je i sorbent fosforu. Péče je prakticky stejná jako u typu IV. Pro odstraňování sedimentu se doporučuje využít robotického vysavače.

  Rostliny zde nejsou buď žádné, nebo často jen jako dekorace podporující architektonické řešení. Koupací zóna může být až 100% vodní plochy. Svým charakterem se mohou biobazény podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě.

 • Kamenný bazén

  Určitou možností kompromisu při extrémně vysokých nárocích na čistotu vody, jsou přírodně zpracované bazény s využitím kamene jako stavebního a zároveň okrasného materiálu. Filtrační technologie je stejná jako v bazénech, desinfekce je zajištěna chlorem nebo v současnosti velmi populární slanou vodou, kde se elektrolýzou rozpadá NaCl na ionty Na a Cl. Slanost vody (salinita) je v tomto případě pouze 0,3 – 0,5 g NaCl/l, což odpovídá zhruba 10% salinity Středozemního moře. To zamezuje negativní vlastnosti mořské vody jako je štípání a zarudnutí očí či nepříjemný slaný pocit v ústech, ale zároveň uchovává její pozitivní vlivy, např. na pokožku atd.

  S tímto trendem výstavby bazénů se lze setkat v okolních zemích. V případě, že nejsem ochoten připustit přítomnost jakéhokoli života ve vodě, ale také nejsem zastáncem modrých obdélníkových bazénů, lze vytvořit kamenné jezírko, které je ovšem jako bazén čištěno. To znamená, že máme na zahradě pěknou esteticky přijatelnou nádrž dekorovanou kamenem, jejíž čistotu poctivě a pravidelně udržujeme běžnou bazénovou chemií v součinnosti s provozem pískových filtrů.

  Toto je základní model filtrace bazénů, je poměrně jednoduchý na údržbu a zachovává vodu ve sterilní čistotě. V těchto nádržích se nám také nabízí využití širokého spektra jezírkových fólií, které jsou vyráběny ve více barevných provedeních (od šedavé, zelinkavé, antracitové až po černou).

  Při takovém řešení vodního prvku se musíme zříci bahenních rostlin. Při troše zručnosti lze ovšem břehové partie nahradit sortimentem „suchozemských“ trvalek vysazených v okolí nádrže v kombinaci například se solitérními kameny.

 • Často kladené dotazy

  Co je koupací jezírko či biobazén?

  Jedná se o zařízení, speciálně určená k plavání a koupání, izolovaná od podkladu, chráněná vůči okolnímu terénu, která jsou vybavena biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním (rostliny, živočichové, biofilm, mikroorganismy) s definovanými požadavky na kvalitu vody.

  Koupací jezírka (TYP I, II, III) jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou, bez přítoku, využívaná pro plavání a koupání. Jsou limitované obsahem fosforu, přičemž voda je čištěna tvorbou zooplanktonu a sedimentací. Jsou rozdělena na užitkovou a regenerační zónu. K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu.

  Cirkulace zajišťuje pouze sběr nečistot z hladiny (TYP II a III).

  Koupací jezírka splňují mezotrofní prostředí (obsah Pcelk do 0,035 mg/l).

  Biobazény (TYP IV, V) (přírodní bazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou přes biofilmové filtry, limitované obsahem fosforu, bez přítoku, využívané pro plavání a koupání. Čištění vody zajišťuje převážně nárůst biofilmu na substrátu vystavenému náběhovému proudění ve vlastních biofiltrech. K vynášení živin dochází odběrem biofilmu a sedimentu.

  Cirkulace zajišťuje jak sběr nečistot z hladiny, tak i nárůst biofilmu.

  Biobazény splňují oligotrofní prostředí (obsah Pcelk do 0,010 mg/l).

   

  Je koupací jezírko či biobazén realizovatelné na našem pozemku?

  Vzhledem k mnoha možnostem a 5-ti typům je realizace možná na každém pozemku. Omezením mohou být pouze pořizovací náklady.

   

  Co bych měl zvážit, než začnu plánovat koupací jezírko nebo biobazén?

  Existuje různých 5-ti typů Od velmi přírodního provedení bez techniky, až po provedení s velkým množstvím techniky připomínající klasický bazén ovšem s biologickou úpravou vody.

  Vaše požadavky na vzhled a čistotu vody budou tím rozhodujícím při volbě provedení.

   

  Jak velký musí nebo by měl být biobazén či koupací jezírko?

  Pro velikost je rozhodující Vaše přání na velikost koupací části a místní podmínky. Biologické čištění funguje u všech 5-ti typů. Provedení do 40 m2 podléhá pouze vydání územního souhlasu dle Stavebního zákona.

   

  Pro jaký typ biobazénu či koupacího jezírka se mám rozhodnout?

  Harmonické prostředí bez technologie poskutuje bohatý zážitek z přírodního koupání (TYP I). Voda však není vždy průzračná a vyskytují se zde živočichové pohybující se v koupací části. Péče o jezírko je minimální.

  Biobazén s vysokou mírou techniky (TYP V) poskytuje zážitek připomínající koupání v klasickém bazénu. Péče je náročná – nutný automatický robot a externí technologie.

  Od TYPU I klesá blízkost k přírodě a stoupá náročnost na technologie a tím i pořizovací náklady.

   

  Jaká péče je zapotřebí?

  TYP I. až V.

 • Péče o jezírko TYP I. sestává ze tří opatření:
  • Podvodní rostliny v srpnu posekat a odstranit (vynášení živin).
  • Na podzim a na jaře ostříhat všechny rostliny a důkladně vyčistit břehovou zónu.
  • Odsávat sedimenty z užitkové části (nepříliš často).
  • Tato opatření obnáší celkem během roku cca 30 hodin práce na 100 m2 jezírko.

  Péče o TYP II. a III. je obdobná, navíc je třeba počítat čištění skimmeru a odstávku technologie.

  Péče o TYP IV. a V. , kde je podstatně méně plochy rostlinné části, není časově tak náročná. Naproti tomu je třeba častěji odsávat sedimenty z koupací části.

 • Co máme dělat proti nárůstu řas v jezírku?
 • Pouze biobazén TYPU V. při správném provozu dokáže snížit obsah živin na takovou míru, že je prakticky bez řas.
 • Řasy jsou součástí každé živé vody. Řasy nejsou nemoc. Pokud dojde k nárůstu řasy, znamená to že došlo k dočasnému přebytku živin v systému na úkor spotřeby vyššími rostlinami nebo biofilmem.
 • Běžné příčiny jsou :
 • obsah fosfátů v doplňovací vodě nebo v použitých materiálech je příliš vysoký,
 • došlo k přelivu povrchové vody přes okraj jezírka,
 • přítomnost kachen nebo ryb,
 • nedostatečná filtrace,
 • málo osázené regenerační zóny,
 • zanedbaná péče při odstraňování zbytků rostlin a sedimentu.
 • Jak regulovat hodnotu pH? Od jaké hodnoty se nedoporučuje koupání?
 • Na rozdíl od chemicky konzervovaného bazénu je hodnota pH v přírodní vodě jezírka variabilní především působením fotosyntézy vodních rostlin. Přímá aplikace chemických regulátorů pH není vhodná. Ideální hodnota pH v denním průměru je 8,4. Předpokladem pro to je použití alespoň minimálního množství vápence v systému.
 • Koupání při hodnotách pH pod 6 (kyselé) a nad 10 (zásadité) může vést k podráždění očí a sliznic. Rovněž dochází k odumírání zooplanktonu a nektonu.
 • Jak je to s okysličením?
 • Během dne při slunečním záření produkují ponořené rostliny a rovněž vláknité řasy kyslík jako odpadní produkt fotosyntézy. To může mít za následek zejména v létě maximální obsah kyslíku ve vodě. Naopak v noci a při trvalém nedostatku slunečního záření dochází ke spotřebě kyslíku rostlinami a produkci oxidu uhličitého. Tím dochází ke snížení hodnoty pH ve vodě. Proto je vhodné vzduchování zejména při delší době ledového pokryvu spojeného se sněhem.
 • Kolik kroků obnáší celoroční péče?
 • Údržba a čištění jsou závislá na TYPU jezírka:
 • Péče o jezírko TYP I. sestává ze tří opatření:
 • Podvodní rostliny v srpnu posekat a odstranit (vynášení živin).
 • Na podzim a na jaře ostříhat všechny rostliny a důkladně vyčistit břehovou zónu
 • Odsávat sedimenty z užitkové části (nepříliš často)
 • Péče o TYP II. a III. je obdobná, navíc je třeba počítat každodenní čištění skimmeru a odstávku a restart technologie
 • Péče o TYP IV. a V. , kde je podstatně méně plochy rostlinné části, není časově tak náročná. Naproti tomu je třeba častěji odsávat sedimenty z koupací části, které lze zajistit čistícím robotem. Technologie biofilmového filtru je třeba cca 3 x během roku odstavit, propláchnout a znovu uvést do provozu.
 • Je třeba pravidelně doplňovat vodu?
 • Udržování hladiny na max. úrovni vyžaduje pouze systém s pevnou přepadovou hranou.
 • Podle Standardů pro stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů se správně budují jezírka s možností kolísání hladiny až 15 cm, takže prvotní úbytek vody odparem zajistí tato 15 cm zádržná kapacita jezírka. Doplňují se pouze ztráty způsobené odparem při překročení této rezervy. Pro většinu oblastí ČR je odpar za 24 hodin maximálně 15 mm.
 • Mohu při stavbě jezírka pracovat částečně svépomocí?
 • Některé firmy souhlasí s částečnou realizací objednatelem ( např. provedení výkopů nebo stavební práce, příp dřevěné paluby). Poskytnutí vlastních pracovníků realizační firmě se většinou nepříjímá – z důvodu odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za bezpečnost při práci.
 • Další variantou je třeba poskytnutí odborného dozoru na místě stavby a dodávky technologii, případně dodávky a výsadby rostlin.
 • Je doporučeno podvodní osvětlení?
 • Ve světě existuje všeobecně více osvětlení, než je pro přírodní prostředí příznivé. Mnozí živočichové jsou pravidelným nočním osvětlením rušeni ze svých životních cyklů.
 • Na druhé straně krátkodobé použití osvětlení při večerním (nočním) koupání poskytuje nevšední zážitek a zvyšuje bezpečnost koupání.
 • V každém případě je nutno dodržet příslušné ČSN z hlediska bezpečnosti – tzn. realizovat osvětlení pouze ve 12 V.

 

 • Slovníček pojmů
 • užitková zóna - oblast určená ke koupání (plavci, neplavci, zóna pro skoky do vody a zóna pro malé děti, pláže, vstupy),
 • regenerační zóna - část, která slouží k biologické, fyzikální a fyzikálně-chemické úpravě vody a není určená ke koupání,
 • celkové množství vody - celkový objem vody v zařízení,
 • užitková voda/voda nádrže - voda v koupací části a v prostoru pláže,
 • zdrojová plnící (doplňovací) voda - voda k prvotnímu naplnění a doplňování ztrát odparem,
 • surová voda - voda z užitkové části přiváděná k úpravě (filtraci, regeneraci),
 • čistá (upravená) voda - upravená voda v regenerační zóně,
 • biofilm - společenství mikroorganismů uložených v tenké vrstvě na pevném povrchu, který je tvořen bakteriemi, řasami, houbami, viry, jednobuněčnými organismy a malými bezobratlými živočichy,
 • filtr - zařízení pro odlučování látek a odbourání organických substancí a rovněž organismů vč. choroboplodných zárodků biologickými, fyzikálními nebo fyzikálně chemickými metodami,
 • biofilmový filtr - zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k nárůstu biofilmu a tím k vazbě živin,
 • mineralizační filtr - zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení živin, které se za podmínek nízkého obsahu kyslíku mineralizují,
 • přepadový jez, žlab, skimmer - pevné nebo pohyblivé zařízení pro odtah vody a nečistot z hladiny.